Årsmöte 2016

Agendan består som vanligt av en formell del (årsmöte) och en informell del.
Agenda för årsmötet (ca 30 min):
1.Val av justeringsman att justera årets protokoll
2.Val av två rösträknare
3.Fråga ang. mötets behöriga utlysande
4.Val av mötets ordförande och sekreterare
5.Fastställande av dagordning
6.Årsberättelse SvenskaF18 2015 (pdf)
7.Revisionsberättelse Läs som pdf…
8.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9.Val av Ordförande, ledamöter och suppleanter för 2016 1
0.Beslut om firmateckning
11.Val av revisor och revisionssuppleant
12.Behandling av motioner
13.Övrigt

Protokoll finns att läsa här(pdf)…

OBS! Styrelsen har efter egen diskussion valt att stryka 100SEK för första gången/prova på tävlingsavgift. Styrelsen anser avgiften svår att administrera. Medlemsavgifter finns på denna sida…

Övriga frågor och diskussionspunkter (Läs som pdf…):
1) Föreslagen racekalender 2016 och presentation av bla
– Västkustraiden, 14-15 maj (Anna-Lena). Information kommer.
Agio Midnight Sun Raid, 2-4 juli. Nytt format, information kommer. (Jocke)
Stockholm Archipelago Raid, 25-28 augusti (Lasse)
Svenska cupen och förslag till poängsystem (Lasse)
2) Ny avgiftsstruktur till SSF (diskussion)
3) Hur vi ska locka nya till klassen? Mentorer, Prova-på-dagar etc (diskussion)
4) Internationella F18 förbundet (Lasse)
– Stockholm Archipelago Raid 2015 photobook, feedback önskas
– Worlds i Buenos Aires nov 2016, Danmark 2017 och USA (Sarasota) 2018
– Dyrssen är med i den tekniska kommittén. Något förslag vi önskar driva?
– Övriga frågor och förslag (föranmäl gärna innan mötet startar)
5) Ev Stockholmsspecifika frågor
avslutande punkt så att de som deltar via Skype kan välja att logga ut