Årsmöte 2014

f18

Protokoll Formulaförbundets årsmöte för verksamhetsår 2013

Torsdag 16/1 2014 kl 18
Karlberg Media, Södermälarstrand 25

Agenda

 1. Val av justeringsman att justera årets protokoll:Claes Röjning
 2. Val av två rösträknare: Lasse Olsson och Richard Aunapuu
 3. Fråga ang. mötets behöriga utlysande: Ja
 4. Val av mötets ordförande och sekreterare: Petter Karlberg resp Lars Linder
 5. Fastställande av dagordning: Ja
 6. Styrelsens verksamhets och förvaltningsrapport: F18-förbundet gick plus med ca 25 tusen kronor, framförallt beroende på att man budgeterade för 25 deltagare på SM/NM fast hela 38 båtar deltog.
  Ingående kassa 46 839
  Medlemsavgifter 23 200
  Raid Revenge -15 742
  Avgifter bank -936
  SSF -2 000
  SM 19 960
  Gravyr SM-buckla -500
  Utlägg RR 2014 -491
  SSF återbet träningsavgift 1 500
  Saldo 2013-12-31 71 830
 7. Revisionsberättelse: Ekonomin har sköts föredömligt. Yrkar på ansvarsfrihet.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen: Ja
 9. Val av Ordförande, ledamöter och suppleanter för 2014
  Ordförande: Lars Linder
  Kassör: Oscar Claeson
  Sekreterare: Thomas Windrike
  Mätman: Christian Sonnergaard
 10. Beslut om firmateckning
  Ordförande och Kassör kan teckna firma var för sig.
 11. Val av revisor och revisionssuppleant
  Revisor: Kasper Seifert
  Revisorssuppleant: Fredrik Karlsson
 12. Behandling av motioner
  Årsavgiften ska vara oförändrad, dvs 400 kr per medlem.
  obs! Medlemskap är obligatoriskt för att få delta i av F18-förbundet arrangerade tävlingar samt ranking i F18-cupen.
 13. Övrigt:
  1. Ett förslag till tävlingskalender för 2014 presenterades och diskuterades. Nya styrelsen fick i uppdrag att så snart den är klar publicera den nya tävlingskalendern.
  2. Whyshore presenterade ett förslag som innebär att de arrangerar F18-cupen åt förbundet och samordnar detta i sin Multicup. Från Whyshore är önskan att få göra detta minst under tre år för att det ska vara värt det.
   Förslaget diskuterades och bifölls enhälligt. Nya styrelsen och Kasper fick i uppdrag att komma överens med Whyshore om detaljerna.
  3. Lars Linder presenterade den enkät som genomfördes bland F18-seglare innan mötet. 41 personer svarade på enkäten, se bifogat

Bilagor:

Vid protokollet

Lars Linder                                                                                              Claes Röjning

Sekreterare                                                                                            Justeringsman

Protokoll i pdf format

Lämna ett svar