Årsmötesagenda

Agenda för Årsmöte i Formula18 förbundet

Vid ordinarie årsmöte skall följande frågor tas upp till behandling:

1. Årsmötets öppnande

2. Upprop och upprättande av röstlängd

3. Val av justeringsman att jämte mötesordförande justera årsmötets protokoll

4. Val av två rösträknare

5. Fråga angående mötets behöriga utlysande

6. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

7. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsrapport

8. Revisionsberättelse

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10. Val av styrelsemedlemmar

11. Val av revisor

12. Val av valnämnd

13. Behandling av motioner

14. Övriga ärenden vilka styrelsen vill ta till årsmötesbeslut

15. Fastställande av inkomst- och utgiftsstat enligt budget samt årsavgift för kommande verksamhetsår

16. Övriga frågor

17. Mötets avslutande

 

(Denna agenda ska användas vid ordinarie årsmöte fr o m Årsmöte 2017)

/Styrelsen