Årsmöte 2015

Agenda

 1. Val av justeringsman att justera årets protokoll
 2. Val av två rösträknare
 3. Fråga ang. mötets behöriga utlysande
 4. Val av mötets ordförande och sekreterare
 5. Fastställande av dagordning
 6. Styrelsens verksamhets och förvaltningsrapport
 7. Revisionsberättelse
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Val av Ordförande, ledamöter och suppleanter för 2015
 10. Beslut om firmateckning
 11. Val av revisor och revisionssuppleant
 12. Behandling av motioner
 13. Övrigt

Lämna ett svar