Årsmöte 17 Januari 2018

Formulaförbundets årsmöte 17 januari 2018 kl. 18.00-19.30

Sankt Eriksgatan 117, 113 43 Stockholm

Denna gång i Agios lokaler centralt i stan vid Bilpalatset. Dörren vid gatan hålls öppen från 17.45 till 18.00. Det kommer gå att ansluta via Skype/telefon också. Jocke Wiklund fixar lite att dricka och tugga på. Efter mötet går de som vill och kan ut och äter en bit mat i närheten.

Efter formalia, val av styrelse m.m. kommer vi tala om kappseglingskalendern 2018 och andra saker som är viktigt för medlemmarna.

Skype till: agio.stockholm@omvideo.se

Ring in till mötet: 08-522 969 90, ankn 263 046 04 avsluta med #

Välkomna!

Förslag till agenda:

1. Årsmötets öppnande

2. Upprop och upprättande av röstlängd

3. Val av justeringsman att jämte mötesordförande justera årsmötets protokoll

4. Val av två rösträknare

5. Fråga angående mötets behöriga utlysande

6. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

7. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsrapport

8. Revisionsberättelse

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10. Val av styrelsemedlemmar enligt paragraf 19

11. Val av revisor enligt paragraf 19.

12. Val av valnämnd enligt paragraf 19.

13. Behandling av motioner

14. Övriga ärenden vilka styrelsen vill ta till årsmötesbeslut

15. Fastställande av inkomst- och utgiftsstat enligt budget samt årsavgift för kommande verksamhetsår

16. Övriga frågor

17. Mötets avslutande