Årsmötesprotokoll

 Protokoll, Svenska F18-förbundets årsmöte, 2012-01-26

Val av Justeringsman att jämte mötesordförande justera årsmötets protokoll

Gustaf Dyrssen

Val av två rösträknare

Magnus Nyberg

Thomas Windrike

Fråga angående mötets behöriga utlysande

Ja

Val av mötets ordförande samt sekreterare

Ordförande: Petter Karlberg

Sekreterare: Johan Gnosspelius

Fastställande av dagordningen

Den utskickade

Styrelsens verksamhet och förvaltningsrapport

Fredrik Karlsson föredrog förvaltningsrapporten. Förlust med 3000 kr pga Raid Revenge.

Revisionsberättelse

Carl-Johan Söder har granskat räkenskaperna. Bifogas protokollet.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Ja

Val av ordförande, ledamöter och suppleanter för 2012

Ordf: Petter Karlberg

Ledamöter:

Oscar Claeson (kassör)

Olof Berensson

Johan Gnosspelius

Christian Sönnergaard

Thomas Windrike

Suppleanter:  Inga

Beslut om firmateckning

Petter Karlberg och Oscar Claeson var för sig.

Val av revisor och revisorssuppleant

Revisor: Fredrik Karlsson

Revisorssuppleant: Niklas Nordblom

Behandling av motioner

Inga motioner

Övrigt

Inkluderande av F16 i F18-förbundet

SSF rekommenderar att F16 ingår i F18-förbundet. Förslaget att F16 ingår i F18-förbundet bifalles.

Platsbrist på KSSS/träning

Diskussion om platsbrist på KSSS. Ett förslag var att lägga till en strand vid Vår Gård. Vi skall ställa frågan vad enbart träning kommer att kosta för båtar som inte ligger på KSSS.

Grand Hotel kan också vara ett alternativ, stå på deras gräsmatta. Vi kan behöva bygga en ramp (uppskattat till 20.000 kr). Mötet beslutade att rampen kan finansieras.

Bosön kommer att starta träning.

Mättekniska frågor (kalibrering av vågar, etc)

Mätman och Gustav Dyrssen löser det.

Ändringar i klassregeln 2012

Johan Gnosspelius redovisade en del ändringar gällande vikt, centerbord, etc.

Kappseglingskalendern

Olle Berensson redovisade kalendern. Målet var jämn fördelning mellan raid och bana. En kappsegling utanför Stockholm (Luleå) där klassen är rätt stor.

Tim Shuwalow och Lars Linder kommer att försöka ordna en kappsegling i samband med ÅF Offshore Race.

Kappseglingskalendern finns på F18-förbundets hemsida.

Ordning och reda på piren

Petter meddelade att vi kommer att mäta upp exakt utrymme för varje båt med numrering av platserna. Vi måste också börja hålla bättre ordning och se till att kasta kvarblivet skräp.

F18-representant för Olympiska Regattan

Bankappseglingskommiten i KSSS  vill att någon engagerar sig i Olympiska Regattan eftersom vi skall vara med. Christian Sönnergård erbjuder sig att vara F18-förbundets representant.