Årsmöte 2015 – Agenda

Agenda
1.Val av justeringsman att justera årets protokoll
2.Val av två rösträknare
3.Fråga ang. mötets behöriga utlysande
4.Val av mötets ordförande och sekreterare
5.Fastställande av dagordning
6.Styrelsens verksamhets och förvaltningsrapport
7.Revisionsberättelse
8.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9.Val av Ordförande, ledamöter och suppleanter för 2015
10.Beslut om firmateckning
11.Val av revisor och revisionssuppleant
12.Behandling av motioner
13.Övrigt

Styrelsens verksamhets och förvaltningsrapport
Årsberättelse Svenska F18 2014

Internationella F18-förbundet
F18 Strategic Report + Newsletter No 13 January 2015

Enkät om F18-klassen (från januari 2014)
Enkat om F18 – 2014-01-15